Regulamin XIV BoPB 2020

Regulamin

XIV Biegu o Puchar Burmistrza

Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 

1.     Cel imprezy:

Popularyzacja i upowszechniane biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

               Promocja miasta Kąty Wrocławskie..

2.     Organizator:

Klub Biegacza Kąty Wrocławskie

               Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

               Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Kąty Wrocławskie

3.      Termin i miejsce:

               13.09.2020r (niedziela). Hala OSiR Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23

               Start godz.10.00 - 5km,  godz.11.00 - 10 km

4.      Trasa i Dystans:

               Dystans: 10km (2 pętle po 5 km)

                                  5km

               Start i Meta: alejka parkowa obok GOKiS i hali OSiR w Kątach Wrocławskich,

                                      ul. Zwycięstwa 23

               Trasa Biegu wytyczona  w terenie zalesionym o podłożu gruntowym.     

Trasa oznakowana co 1 kilometr

5.      Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 13.09.2020r ukończą 16 lat (dystans 10 km) i 14 lat (dystans 5 km), opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy w wieku 16-18 lat, niepełnoletnie w dniu biegu, zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia niepełnoletniego zawodnika do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

6.      Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:

               Zgłoszenia wyłącznie przez internet do dnia 07.09.2020 na stronie:                                 

https://zapisy.ultimasport.pl/

               Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe    tylko w biurze zawodów w dniu zawodów . W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje  przyjęcia wszystkich zainteresowanych. Obowiązuje limit zgłoszeń 350 osób na 10 km i 150 osób na 5 km. 

               Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie

           opłaty startowej. Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty

           startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie

w godz. 8.30 do 9.50 (5km) i 8.30-10.50 (10km), w Biurze Zawodów w Hali Sportowej GOKiS Kąty Wrocławskie ul. Zwycięstwa 23.

7.      Opłata Startowa:

Opłata startowa dokonana przelewem do dnia 07.09.2020r. wynosi 30 złotych. W dniu zawodów 40 zł w Biurze Zawodów(pod warunkiem wolnych miejsc startowych).

Opłatę startową należy przelać na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY KĄTY WROCŁAWSKIE Nr 57957400052001001482520001

z dopiskiem opłata startowa na XIV Bieg Burmistrza-darowizna na rzecz organizatora, nazwisko, imię i rocznik uczestnika

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na innego uczestnika biegu.

8.      Klasyfikacja:

 - Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn osobna dla 5 km i 10 km.

 - Klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

10 km:

 

 

 

K16

16-29 lat

M16

16-29 lat

K30

30-39 lat

M30

30-39 lat

K40

40-49 lat

M40

40-49 lat

K50

50+ lat

M50

50-59 lat

 

 

M60

60-69 lat

 

 

 

M70

70+ lat

              - Dodatkowa klasyfikacja w biegu na 10km będzie prowadzona w kategoriach:

  Klasyfikacja mieszkańców Kątów Wrocławskich: K

                 Klasyfikacja mieszkańców Kątów Wrocławskich: M

9.      Nagrody:

W biegu na 10 km:                                                                       

 -   generalna mężczyzn i kobiet - zwycięzcy – puchar

 -   w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za 1,2,3 miejsce – puchary

 -   w kategoriach mieszkańców Kątów Wrocławskich kobiet i mężczyzn za 1, 2 i 3   miejsce - puchary

 W biegu na 5 km:

  - w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn za 1, 2 i 3 miejsce - puchar

 

Nagrody wręczane będą około 20 minut po zakończeniu biegu na dystansie 10km.

Każdy zawodnik, który zapłaci wpisowe otrzyma po przekroczeniu linii mety medal (w przypadku zbyt małej ilości medali w dniu zawodów – medal zostanie przesłany pocztą) .

10.   Noclegi i Żywienie:

- koszty opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów każdy zawodnik pokrywa we                           własnym zakresie.

               - na trasie biegu zawodnicy otrzymają wodę źródlaną w punkcie /start - meta/.

               - po ukończeniu biegu każdy zawodnik otrzyma wodę źródlaną.

11.   Postanowienia końcowe:

- bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

- zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 50min (dystans 5km) i 1godz. 30min  (dystans 10km) od strzału startera , zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy nie będą klasyfikowani.

- zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ogólnych.

- organizator może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu, jeśli zawodników, którzy nie zmieścili się w limicie czasowym dzieli już niewielka odległość od mety.

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie i mecie).

               - organizator zapewnia szatnie - przebieralnię i depozyt.

- każdy zawodnik otrzyma numer startowy z chipem pomiarowym (zwrotny), który musi być przypięty z przodu na piersiach. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

- organizator nie ponosi odpowiedzialność materialnej za rzeczy zaginione lub skradzione w trakcie trwania imprezy sportowej.

- uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

- organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy.

- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzania ich danych osobowych  dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

- wszelkie kwestie sporne dotyczące biegów rozstrzyga Organizator. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut od zakończenia każdego z biegów. Będą rozpatrywane natychmiast , a decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne.

- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie o których zobowiązany jest powiadomić przed rozpoczęciem imprezy.

               - bieg posiada ubezpieczenie OC.

               - ostateczna Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

                                                                                            Kąty Wrocławskie  luty 2020 rok  

Kontakt do organizatorów:        

       Andrzej Tylecki        

                                                                                                                                                    tel. 603115398

                                                                                                                                              andrzej.tylecki@wp.pl

                                                                                                                                              kontakt@kbkatywr.pl    

       Tomasz Swatowski 

                                                                                                                                                    tel. 665465050

                                                                                                                                              swatos@wp.pl

                                                                                                                                              kontakt@kbkatywr.pl